Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na produkty a objednávky ponúkané a realizované prostredníctvom online služby www.textilspotlačou.sk
Objednaním prostredníctvom web stránky zákazník deklaruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1. Uzavretie zmluvy
1.a. "dodávateľ" - znamená spoločnosť Peter Kováč – Printmax, Oremburská 15, Banská Bystrica, 97404, IČO 34259724, prevádzka Bernolákova 14, Banská Bystrica, 974 05.
1.b. "odberateľ" - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom a to predovšetkým vystavením objednávky a odoslaním vyplneného objednávkového formulára na web stránke dodávateľa.

2. Objednávka produktu
2.a. Tovar je možné objednať prostredníctvom našej stránky on-line. Po vyplnení údajov je odoslaná objednávka považovaná za záväznú.
2.b. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: kompletné údaje, kontaktnú osobu, telefonický a e-mailový kontakt, spôsob prevzatia produktu, počty kusov,  spôsob platby.
2.c. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá objednávka je záväzná.
2.d. Obsah objednávky je možné meniť alebo stornovať len v tom prípade, že ešte nebola spracovaná a tovar nebol odoslaný. Objednávky začíname spracovávať okamžite po ich prijatí.
2.e. Tovar skladom  bez potlače odosielame zvyčajne od objednávky alebo od prijatia  platby na náš účet do 2 pracovných dní  plus 1 až 2 pracovné dni doprava. Platba dobierkou alebo vopred prevodom na účet. Prevod na účet je potrebné zrealizovať do troch dní od zaslania objednávky ako variabilný symbol použite číslo objednávky.

Tovar skladom s potlačou zvyčajne  odosielame  do 7 pracovných dní po prijatí platby na náš účet a dodaní podkladov na tlač–loga plus  1 až 2 pracovné dni doprava kuriérom.
V prípade, že by došlo k pozdržaniu objednávky bude odberateľ informovaný o náhradnom termíne ak vám termín nebude vyhovovať objednávku môžete zrušiť. Urobte to čo najskôr po oznámení a v prípade úhrady Vám  budú všetky sumy úhrady vrátené.

3. Dodanie produktu
3.a. Pri použití prepravcu sa faktúra - dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
3.b. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
3.c. Ak nebude objednávka odoslaná na dobierku vyzdvihnutá v odbernej lehote, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude v každom prípade požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru, prípadne úhradu nákladov spojených s výrobou personalizovaného tovaru, ak tento tovar bol súčasťou objednávky ako i manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške  od 40,- EUR.
Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty, manipulačné poplatky a poplatky spojené s výrobou personalizovaného tovaru) postupujeme na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania.

4. Ceny
4.a. Ceny produktov a služieb sú uvedené na internetovej stránke. Ceny sú uvádzané bez DPH kde je to uvedené, tak aj s DPH. Ceny na stránke sú uvedené bez potlače. Potlač bude vykalkulovaná po zaslaní grafiky a závisí od počtu kusov, rozmeru a farieb potlače alebo potlačí. O cene za potlač budete informovaný e-mailom alebo telefonicky na základe Vašej požiadavky.

Ceny v internetovom obchode www.textilspotlacou.sk sú uvádzané za jednotlivé produkty za ks s DPH a aj bez DPH sumy sú bez potlače.

Cena potlače závísí od počtu kusov, materiálu, počtu farieb, technológie potlače a bude vykalkulovaná osobitne.
4.b. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.

Sumy v cenníku potlače sú uvádzané za ks  bez DPH.

4.c.Logo alebo grafiku na potlač  dodať vo vekorovej grafike zakrivkované vo formáte /.eps, .ai, .cdr verzia max. X3/ nie raster  jpg, png, tiff  zašlite na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  a my Vám potlač naceníme, vyrobíme a dodáme objednaný produkt.

 V prípade zaslania grafiky, ktorá nespĺňa naše požiadavky budú účtované grafické práce. Grafické práce sú spoplatnené sumou od 9,90 EUR/ hodina, suma bez DPH.

4.d. Minimálne suma objednávky bez potlače  je 10,- EUR s DPH  .

 

5. Platobné podmienky
5.a. Textil bez potlače

Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru pri preberaní zásielky – kuriér dobierka

Pri nákupe bez potlače môže byť požadovaná platba vopred, prevodom na  náš  účet.

Platbu je potrebné zrealizovať do 3 dní od vystavenia objednávky po pripísaní platby na účet bude objednávka  - tovar skladom  zrealizovaná zvyčajne do 2 pracovných dní plus  1 až 2 pracovné dni doprava kuriérom. Ako variabilný symbol sa použije číslo objednávky.

5.b. Textil s  potlačou.

Objednávku  je potrebné uhradiť, platbu prevodom na účet. Platbu je potrebné zrealizovať do 3 dní od vystavenia objednávky po pripísaní platby na účet bude objednávka zrealizovaná zvyčajne do 7 pracovných dní plus  1 až 2 pracovné dni doprava kuriérom. Ako variabilný symbol sa použije číslo objednávky.

5.c. Suma dopravy na Slovensku 3,90 EUR  bez DPH , Objednávky  nad  39,- EUR  s DPH    na Slovensku - zdarma.

Sumy dopravy mimo Slovenska , podľa platného cenníka dopravcu.

5.d. Tovar je možné prevziať osobne – platba v hotovosti na adrese: Printmax, Bernolákova 14, Banská Bystrica v pracovných dňoch v čase 8,00 – 15,30 hod.

 

6. Vlastníctvo produktu
6.a. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu.

7. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
7.a. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o textil bez potlače).
7.b. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho t.j. ak ide o produkt s potlačou.

7.c. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Zásielky zaslané na dobierku nepreberáme.
7.d. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
- prevziať nepotlačený  tovar späť,
- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar .

8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok
8.a. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Ob.Z. Z
8.b. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
8.c. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
8.d. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
8.e. Vady musia byť vytknuté písomne, reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
8.f. Návod na údržbu a ošetrovanie tovaru a potlače sú uvedené na príbalovom štítku ku každej odovzdanej zásielke, alebo produkte. Odberateľ berie na vedome, že nedodržaním akýchkoľvek parametrov alebo prekročením limitov (technologických, tepelných a pod.) uvedených v návode na štítku stráca nárok na reklamáciu. Na potlačenom textile sú záväzné informácie uvedené na pribalenom papierovom štítku spoločnosti . Znaky na vignete samotného tovaru/textilu platia iba na nepotlačený tovar, nie na už potlačený a označený tovar. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, praním, žehlením, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, pracích prípravkov, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Poštovné a iné poplatky dodávateľ nevracia. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

8.g. Dĺžka záručnej doby pre fyzické a právnické  osoby – podnikateľov je 12 mesiacov.

9. Informácie a ošetrenie potlače
9.a. Predávajúci nezodpovedá za výber potlače na tovare objednanom kupujúcim. Pri návrhoch, ktoré dostávame od zákazníkov neoverujeme ich pôvod a autorské práva. Ak sa preukáže podozrenie zo zneužitia autorských práv alebo urážlivý, nevhodný a zakázaný motív, takéto návrhy nebudú spracované a objednávka nebude vybavená. V takomto prípade informujeme kupujúceho a vráti sa mu cena za tovar ak už bola zaplatená.
9.b. Zobrazenie odtieňa farieb tričiek sa od skutočnosti z technických príčin môže odlišovať.
9.c. Rozmery textilu na našej stránke uvádzame s 5% toleranciou

Bavlna použitá má vlastnosť po praní sa zrážať.
9.d. Veľkosť – rozmery  potlače objednáva zákazník.

 V  prípade , že máte záujem po dohode môžu byť zákazníkovi zaslané skutočné vzorky textilu a potlače.
9.e. Potlač sa realizuje technológiami flex, sieťotlač a výšivka.
9.f. Ošetrovanie:
- prať pri maximálnej teplote 30° C prevrátené na rubovú /nepotlačenú/ stranu
- nesušiť v sušičke
- nečistiť chemicky
- nebieliť
- žehliť pri nízkej teplote (nežehliť samotnú potlač)
- pri praní nepoužívať aviváž - neprať s tekutými pracími prostriedkami ! (obzvlášť tekuté prostriedky s intenzívnym účinkom môžu poškodiť farbu potlače)
Všetky tričká sa lisujú pri vysokej teplote. Na textile môžu byť minimálne badateľné stopy po lisovaní. Po prvom vypratí sa všetky stopy definitívne stratia.
10. Ochrana osobných údajov
Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. a zákona č. 12/2013  o ochrane  a spracovania osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Na spracovávanie osobných údajom máme vypracovanú vnútornú  bezpečnostnú smernicu na základe smernice GDPR.

 

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 20. 05. 2019

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A BUĎTE INFORMOVANÍ O AKTUÁLNYCH AKCIÁCH

Copyright © 2014 - 2019 Textil s potlačou. Všetky práva vyhradené.

Grafika murgasova.eu
Webdesign ZM Design