Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na produkty a objednávky ponúkané a realizované prostredníctvom online služby www.textilspotlačou.sk
Objednaním prostredníctvom web stránky zákazník deklaruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1. Uzavretie zmluvy
1.a. "dodávateľ" - znamená spoločnosť HANK-SK s.r.o., Pod Turičkou č.1., 97401 Banská Bystrica, IČO: 46679286, Zapísaná v ORSR, Súd Banská Bystrica, 05. 06. 2012 oddiel sro, v.č. 200268
1.b. "odberateľ" - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom a to predovšetkým vystavením objednávky a odoslaním vyplneného objednávkového formulára na web stránke dodávateľa.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Uvedené údaje a zmluvy sú spracovávané a uložené u dodávateľa.

2. Objednávka produktu
2.a. Tovar je možné objednať prostredníctvom našej stránky on-line. Po vyplnení údajov je odoslaná objednávka považovaná za záväznú.
2.b. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: kompletné údaje, kontaktnú osobu, telefonický a e-mailový kontakt, spôsob prevzatia produktu, počty kusov, spôsob platby.
2.c. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá objednávka je záväzná.
2.d. Obsah objednávky je možné meniť alebo stornovať len v tom prípade, že ešte nebola spracovaná a tovar nebol odoslaný. Objednávky začíname spracovávať okamžite po ich prijatí.
2.e. Tovar skladom bez potlače odosielame zvyčajne od objednávky alebo od prijatia platby na náš účet do 2 pracovných dní plus 1 až 2 pracovné dni doprava. Platba dobierkou alebo vopred prevodom na účet. Prevod na účet je potrebné zrealizovať do troch dní od zaslania objednávky ako variabilný symbol použite číslo objednávky.

Tovar skladom s potlačou zvyčajne odosielame do 7 pracovných dní po prijatí platby na náš účet a dodaní podkladov na tlač–loga plus 1 až 2 pracovné dni doprava kuriérom.
V prípade, že by došlo k pozdržaniu objednávky bude odberateľ informovaný o náhradnom termíne ak vám termín nebude vyhovovať objednávku môžete zrušiť. Urobte to čo najskôr po oznámení a v prípade úhrady Vám budú všetky sumy úhrady vrátené.

3. Dodanie produktu
3. Pri použití prepravcu sa faktúra - dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.

4. Ceny
4.a. Ceny produktov a služieb sú uvedené na internetovej stránke. Ceny na stránke sú uvedené bez potlače. Potlač bude vykalkulovaná po zaslaní grafiky a závisí od počtu kusov, rozmeru a farieb potlače alebo potlačí. O cene za potlač budete informovaný e-mailom alebo telefonicky na základe Vašej požiadavky.

Cena potlače závísí od počtu kusov, materiálu, počtu farieb, technológie potlače a bude vykalkulovaná osobitne.
4.b. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.

4.c.Logo alebo grafiku na potlač dodať vo vektorovej grafike zakrivkované vo formáte /.eps, .ai, .cdr verzia max. X3/ nie raster jpg, png, tiff zašlite na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a my Vám potlač naceníme, vyrobíme a dodáme objednaný produkt.

V prípade zaslania grafiky, ktorá nespĺňa naše požiadavky budú účtované grafické práce

 

 

5. Platobné podmienky
5.a. Textil bez potlače

Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru pri preberaní zásielky – kuriér dobierka

Pri nákupe bez potlače môže byť požadovaná platba vopred, prevodom na náš účet.

Platbu je potrebné zrealizovať do 3 dní od vystavenia objednávky po pripísaní platby na účet bude objednávka - tovar skladom zrealizovaná zvyčajne do 2 pracovných dní plus 1 až 2 pracovné dni doprava kuriérom. Ako variabilný symbol sa použije číslo objednávky.

5.b. Textil s potlačou.

Objednávku je potrebné uhradiť, platbu prevodom na účet. Platbu je potrebné zrealizovať do 3 dní od vystavenia objednávky po pripísaní platby na účet bude objednávka zrealizovaná zvyčajne do 7 pracovných dní plus 1 až 2 pracovné dni doprava kuriérom. Ako variabilný symbol sa použije číslo objednávky.

5.c. Suma dopravy na Slovensku je 4,68 € , Objednávky nad 39,- EUR na Slovensku – doprava zdarma.

Sumy dopravy mimo Slovenska , podľa platného cenníka dopravcu.

 

6. Vlastníctvo produktu
6.a. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu.

7. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
7.a. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o textil bez potlače).
7.b. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho t.j. ak ide o produkt s potlačou.

7.c. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
7.d. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
- prevziať nepotlačený tovar späť a vrátiť platby najneskôr do 14 dní.

7.e. Spotrebiteľ - nakupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok
8.a. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Ob.Z. Z
8.b. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu..
8.c. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
8.d. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
8.e. Vady musia byť vytknuté písomne, reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
8.f. Návod na údržbu a ošetrovanie tovaru a potlače sú uvedené na príbalovom štítku ku každej odovzdanej zásielke, alebo produkte. Odberateľ berie na vedome, že nedodržaním akýchkoľvek parametrov alebo prekročením limitov (technologických, tepelných a pod.) uvedených v návode na štítku stráca nárok na reklamáciu. Na potlačenom textile sú záväzné informácie uvedené na pribalenom papierovom štítku spoločnosti . Znaky na vignete samotného tovaru/textilu platia iba na nepotlačený tovar, nie na už potlačený a označený tovar. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, praním, žehlením, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, pracích prípravkov, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Poštovné a iné poplatky dodávateľ nevracia. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

8.g. Dĺžka záručnej doby pre fyzické a právnické osoby – podnikateľov je 12 mesiacov. 

9. Informácie a ošetrenie potlače
9.a. Predávajúci nezodpovedá za výber potlače na tovare objednanom kupujúcim. Pri návrhoch, ktoré dostávame od zákazníkov neoverujeme ich pôvod a autorské práva. Ak sa preukáže podozrenie zo zneužitia autorských práv alebo urážlivý, nevhodný a zakázaný motív, takéto návrhy nebudú spracované a objednávka nebude vybavená. V takomto prípade informujeme kupujúceho a vráti sa mu cena za tovar ak už bola zaplatená.
9.b. Zobrazenie odtieňa farieb tričiek sa od skutočnosti z technických príčin môže odlišovať.
9.c. Rozmery textilu na našej stránke uvádzame s 5% toleranciou

Bavlna použitá má vlastnosť po praní sa zrážať.
9.d. Veľkosť – rozmery potlače objednáva zákazník.
V  prípade , že máte záujem po dohode môžu byť zákazníkovi zaslané skutočné vzorky textilu a potlače.
9.e. Potlač sa realizuje technológiami flex, transfer, sieťotlač a výšivka.
9.f. Ošetrovanie:
- prať pri maximálnej teplote 30° C prevrátené na rubovú /nepotlačenú/ stranu
- nesušiť v sušičke
- nečistiť chemicky
- nebieliť
- žehliť pri nízkej teplote (nežehliť samotnú potlač)
- pri praní nepoužívať aviváž - neprať s tekutými pracími prostriedkami ! (obzvlášť tekuté prostriedky s intenzívnym účinkom môžu poškodiť farbu potlače)
Všetky tričká sa lisujú pri vysokej teplote. Na textile môžu byť minimálne badateľné stopy po lisovaní. Po prvom vypratí sa všetky stopy definitívne stratia.

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A BUĎTE INFORMOVANÍ O AKTUÁLNYCH AKCIÁCH

Copyright © 2014 - 2024 Textil s potlačou. Všetky práva vyhradené.

Grafika murgasova.eu
Webdesign ZM Design